Повеќе информации за Daikin Altherma


Daikin Altherma –греење,топла санитарна вода и ладење


Обновливо и енергетски ефикасно решение за стамбена и комерцијална примена


Бивалентен систем

Создадете дом кој штеди енергија со помош на Daikin Altherma

Бивалентниот состав е идеален доколку се сака да се намалат погонските трошоци и да се зголеми искористливоста на постојните системи за греење, без замена на постојните котли. Со овој систем сега е многу поедноставно да се создаде дом кој штеди енергија: со заедничко користење на постојниот котел на фосилни горива и со топлинската пумпа која користи обновливи извори на енергија, ќе ги намалите своите сметки за потрошена енергија.
Нема потреба за замена на вашиот систем за греење: едноставно додадете нова топлинска пумпа за зголемување на температурата за загревање на веќе постојниот котел на фосилни горива и веќе сте создале дом кој штеди енергија. Топлинската пумпа Daikin Altherma овозможува зголемена искористливост, а ја намалува потрошувачката на енергијата на целиот систем, овозможувајќи дом кој штеди на енергија со мали ангажмани отколку да го заменувате целиот систем.


0

ICS GROUP – Environment friendly climate solutions