Портфолио - “АРЕНА ФИЛИП II” – градски стадион – Скопје

“АРЕНА ФИЛИП II” – градски стадион – Скопје


Опис на проектот

Изведба на греење, ладење и вентилација на подтрибински простории со VRV -системи

  • 33 x надворешна единица VRV IV (DAIKIN)
  • 16 x рекуператори (DAIKIN)
  • 147 x внатрешни единици (касетни и високоѕидни) (DAIKIN)


0

ICS GROUP – Environment friendly climate solutions