Блог новости

Врати се кон Блог новости

ОСВОИ DAIKIN ПРОЧИСТУВАЧ И ДИШИ ЧИСТ И СВЕЖ ВОЗДУХ ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА ГОДИНА

ИЦС Груп ДОО Скопје со седиште на ул. 164 бр. 46а Скопје и ЕМБС 6555950 во соработка со ДАИКИН Македонија – АЛМАКОС во времетраење од 9 дена, од 17.12.2018 – 25.12.2018 година ќе организира НАГРАДЕН КВИЗ за случајните минувачи во т.ц. Ситимол и т.ц.Скопјанка.

Наградата претставува прочистувач на воздух ДАИКИН модел MC70L

 

Натпреварот ќе се организира во продажните места на ИЦС ГРУП во т.ц Ситимол и т.ц.Скопјанка.

 

ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНИОТ КВИЗ

 1. Овој квиз е отворен за сите минувачи, потенцијални купувачи на ДАИКИН производите, кои ги оставиле своите точни податоци на флаерот подигнат од продажните места на ИЦС ГРУП (ДАИКИН) – Ситимол или Скопјанка, и одговориле точно на поставеното прашање.
 2. Право на учество на овој натпревар немаат:
 • Вработени во правниот субјект кој се јавува како Организатор на овој Награден квиз, како и членови на нивните семејства (сопруг/ сопруга, родител, брат, сестра, деца итн)
 • лица на возраст под 18 години

НАЧИН НА УЧЕСТВО И ОДБИРАЊЕ НА ПОБЕДНИК

   
 1. Задача на учесникот е да одговори на прашањeто запишано на флаерот. Учесниците се должни на флаерот да ги достават свои лични податоци (име, презиме, е-маил, телефонски број).
 2.  
 3. Во конкуренција за освојување на Наградата на овој Награден натпревар учествуваат сите пријавени кои ги исполниле условите пропишани со овој Правилник најдоцна до 22. Часот на 25.12.2018.
 4.  
 5. Со предавањето на флаерот на продажниот штанд на ИЦС ГРУП во Сити мол и продажниот салон во т.ц. Скопјанка ,секој учесник доброволно ги приложува своите лични податоци и одобрува со тие податоци да управува Организаторот, без нивно откривање на трети страни. Организаторот ќе ги преземе сите разумно потребни мерки да би се осигурал дека личните податоци на учесникот во Наградниот натпревар ги обработува и ги користи на безбеден начин и во согласност со Законот.
 6.  
 7. Одбирањето на победник на овој квиз ќе го спроведе тричлена комисија која ќе ја именува Организаторот (во понатамошниот текст “Комисија”).
 8.  
 9. Победник на квизот ќе биде оној кој Комисијата ќе одлучи дека дал точен одговор на поставеното прашање и ги внел сите потребни податоци. Комисијата ќе избере 1 (еден) победник на кој ќе ја додели Наградата.
 10.  
 11. Победникот на Наградниот квиз ќе биде објавен на веб страната на Организаторот www.iscgroup.mk на крајот на Наградниот квиз, но не подоцна од 2 дена од завршување на истиот.
 12.  
 

Прочитајте ги условите во Правилникот за учество во наградниот квиз, посетете не и станете потенцијален добитник на прочистувач на воздух, модел MC70L. 

 

ИЦС ГРУП ИМ ПОСАКУВА СРЕЌА НА СИТЕ УЧЕСНИЦИ!

Сподели ја оваа новост

Напишете коментар

Врати се кон Блог новости

0

ICS GROUP – Environment friendly climate solutions